Vill Du Hitta värmeförluster, kallras och brister i huset? Boka provtryckning!

Vad är skillnad mellan provtryckning och lufttäthetsprovning

​​​​​​​Det är i princip samma process. I en lufttäthetsprovning är provtryckning en del av undersökningen.
Huset eller byggnaden tätas i alla befintliga luftkanaler och ventiler. Fönster och dörrar ska vara stängda, eller om de inte är monterade än, så sätts plast upp. Normala ventilationshål som till exempel nyckelhål lämnas öppna. Sedan skapas ett undertryck och husets rum provtrycks för att värmeluftsläckor ska kunna upptäckas. Genom undertrycket kan man mäta hur mycket luft som tar sig tillbaka in huset. Det blir ett mått och en indikation på hur tätt klimatskalet är och hur väl husets uppvärmningssystem fungerar i verkligheten.

Skicka in en intresseanmälan och få kostnadsfri offert

Hur går en provtryckning till?

Målet med en lufttäthetsprovning är att hitta värmeläckor och möjligheter för fukt att fästa i husets konstruktion. Samtidigt förlorar du pengar när dina uppvärmningskostnader höjs av en ineffektiv energianvändning. Under en lufttäthetsprovning finns det i princip tre metoder som används: undertryck, värmekamera och manuell sökning. Undertrycket i huset får du fram genom att göra en provtryckning.

Inför testet får du ett underlag med information hur hantverkare kan förbereda och täta upp inför lufttäthetsprovningen. Det sparar tid och ger större förståelse för hur arbetet går till. Vill du boka en tid – och få veta mer?

Innan tryckningen startar tätas alla naturliga öppningar och genomföringar i huset. Några exempel är:
  • Freshventiler och fönsterventiler
  • Avluftaren på luftvärmepumpar
  • Ute- och avluft på FTX-aggregat
  • Samtliga kanaler för husets ventiler och ventilationsdon
  • Samtliga kanaler med frånluftsdon vid bergvärme med frånluftsfläkt på vind eller tak.
  • Im-kanalen i kök
  • Rör för vattenutkastare, det vill säga vattenkran monterad utomhus på vägg.
  • Avloppsrör och avloppsbrunnar. Undantag vid vattenlås, då behövs ingen tätning.
  • Kanal för uteluft till braskaminen.
Vill du se mer av våra arbeten? kolla in vårt Galleri!

Vilka hus är bäst att provtrycka?

Främst hus som är under uppbyggnad, även äldre hus där plastfolie finns i klimatskalet. Alla nybyggda hus idag ska ha en energiberäkning där den som är byggherre ansvarar för att beräkningen stämmer. Det betyder också att byggherren ska kunna garantera att det mått på lufttäthet som beräkningen anger stämmer. Genom att provtrycka huset eller fastigheten får du en verklig bild av vad statusen i huset är och om energiberäkningen stämmer. Det är en liten investering som kan göra att du sparar kostnader i form av renovering, tilläggsisolering eller byggjusteringar bara något år efter att huset har kommit i bruk.

​​​​​​​I en lufttäthetsprovning av husets klimatskal ingår även en rapport på alla värden. Den kan du använda som underlag till handlingarna som behövs för slutsamråd och slutbesiktning av huset.


Vad händer med provtryckningen om alla fönster inte är monterade?

Skulle något fönster eller dörr inte levererat och monterat till huset, är det inte något problem. Då tätas den öppningen tillfälligt med en plast inne i dörr- och fönsteröppning. Vid tätning används ballonger, plastfolie och tejp. Efter att tätningen är gjord monteras en fläkt i en dörr som inte ligger i vindriktning för dagen. Sedan sätts mätutrustning upp, tillsammans med en dator som samlar in data. Efter det sätts huset i undertryck. Med hjälp av fläkten får undertrycket ett värde av 50 pascal (Pa), och när luft utifrån sugs in genom alla öppningar som inte är täta blir det möjligt att hitta läckor och brister isolering och tätning.

Varför görs en provtryckning?

Dagens byggteknik bygger på att minska energianvändning och minska värmeförluster. Det betyder att byggtekniken grundar sig på att bygga täta hus som både kan erbjuda bra ventilation och effektiv uppvärmning. Det i sin tur bygger på att husets klimatskal, det vill säga tak, fasad, fönster, ytterdörrar samt grund som omsluter de ytor som är uppvärmda, kan hålla tätt på ett effektivt sätt. Under en provtryckning kontrolleras klimatskalet så att det inte har luftläckor eller orsakar kallras.

​​​​​​​När undertryck skapas hittar du snabbt och säkert eventuella svagheter. Det kan röra sig om för lite isolering, men också dåliga tätningar av genomföringar i plastfolien eller hål i det skyddande plastytskikt som ska omsluta och hålla isoleringsmaterialet torrt och säkert. Genom en lufttäthetsprovning och provtryckning får du hårda fakta om hur uppvärmningen fungerar. Det tjänar både ditt hus och din ekonomi i längden på.

Vad kostar en provtryckning?

En provtryckning eller en lufttäthetsprövning kostar olika beroende på hur stort huset eller fastigheten är. När du beställer en lufttäthetsprovning så ingår alltid dokumentation och uppföljning av resultaten. Kostnaden för en provtryckning eller en lufttäthetsprovning är en liten investering för en säker och effektiv uppvärmning. Kontakta oss så får du en kostnadsfri offert. Vi hjälper kunder i Dalarna, Örebro, Idre och stora delar av Mellansverige. Här kan du läsa mer om hur vi har hjälpt kunder med provtryckning av hus.

Vad händer när provtryckningen är utförd?

​​​När läckagesökning är gjord fastställs fastighetens luftläckagetal med hjälp av provtryckningen. Det utförs med vanligtvis med undertryck och övertryck. Efter det får du en rapport med alla uppgifter om luftläckagetalet och eventuellt en bilaga med bristerna som upptäcktes.

​​​​​​​I samband med detta ingår också en muntlig genomgång av rapporten. Här finns alltid utrymme och god tid för frågor och du får även information och rekommendationer om hur eventuella brister kan åtgärdas. Många gånger kan dessa göras direkt på plats tillsammans med oss, speciellt om huset är under uppbyggnad. Rapporten lämnas in vid slutbesktining för att verifiera luftläckagetalet i energiberäkningen.

Vad kan en lufttäthetsprovning visa?

När brister i klimatskal och isolering upptäcks så handlar det ibland om slarv och stress, men oftast om okunskap i hur plastning och tätning bör göras för bästa resultat. Vanliga fel kan vara att elektrikerns slanggenomföringar inte är korrekt tejpade och ett utrymme för luftläckage uppstår.

​​​​​​​Att endast tejpa på en sida av slangen och avsluta med fogskum är exempelvis inte en lösning som håller tätt. När flera slangar gå ut genom samma hål i plastfolien så måste varje slang tätas för sig, annars är risken stor att luft och värme kan ta sig ut. Detta gäller även slangar från fasadmätarskåpet. Andra vanliga exempel är att en ojämn bottenplatta kan vara en orsak till att luft kommer in via syll och ger kalla golv samt att golvvärmen drar mycket energi men värmer dåligt.

Är inte vindsluckor, fönster och dörrar monterade och drevade samt tejpade leder det gärna till läckage. Ytterligare en väldigt vanlig anledning till läckage är när röret till avloppsluftningen inte är ordentligt tätat. Återkommande problem med grunden kan vara oslammade lecablock. Eftersom dessa inte är tätade kan de olsammade orsaka ett stort läckage. Alla nämnda briser kan du upptäcka med en lufttäthetsprovning, och gör du det i rätt tid undviker du onödiga justeringskostnader.


Kan snickaren arbeta trots att det görs en provtryckning?

Lufttäthetsprovning kan göras när som helst, och det är inget problem att utföra testet när annat arbete pågår i huset. Bästa tidpunkten för att göra lufttäthetsprovning är när tak, fasad, fönster, ytterdörrar samt grund som omsluter de ytor som är uppvärmda, är tätt och inte har onödiga läckor där värme kan sippra ut och fukt kan ta sig in. Vinden bör också var isolerad och plastfolien eller ångspärren i tak och väggar ogipsade. Dels för att verkligen kunna testa husets isolering och täthet som den är tänkt att vara byggd, dels för att om det upptäcks några brister, så blir kostnaden att åtgärda fel mindre.


Vill du bygga lufttätt? Fråga oss ​​​​​​​och beställ lufttäthetsrpovning, så kan du få en broschyr och praktiska råd på moment i byggskedet som kan orsaka luftläckage i klimatskalet. Läs mer om hur vi har hjälpt hantverkare i byggprocessen!